giải đấu

07/12 - 13/12
CET ss I - Vòng loại 4
Thể loại: Casual
Nền tảng: PC, Mobile
Slot: Không giới hạn
Giải Nhất Tuần:
2,000,000 VND
07/12 - 13/12
CET ss I - Vòng loại 4
Thể loại: Casual
Nền tảng: PC, Mobile
Slot: Không giới hạn
Giải Nhất Tuần:
2,000,000 VND
07/12 - 13/12
CET ss I - Vòng loại 4
Thể loại: Casual
Nền tảng: PC, Mobile
Slot: Không giới hạn
Giải Nhất Tuần:
2,000,000 VND

giải đấu

07/12 - 13/12
CET ss I - Vòng loại 4
Thể loại: Casual
Nền tảng: PC, Mobile
Slot: Không giới hạn
Giải Nhất Tuần:
2,000,000 VND
07/12 - 13/12
CET ss I - Vòng loại 4
Thể loại: Casual
Nền tảng: PC, Mobile
Slot: Không giới hạn
Giải Nhất Tuần:
2,000,000 VND
07/12 - 13/12
CET ss I - Vòng loại 4
Thể loại: Casual
Nền tảng: PC, Mobile
Slot: Không giới hạn
Giải Nhất Tuần:
2,000,000 VND